VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme dopravného prostriedku, uzavretej medzi autopožičovňou DELTA-NEGRO, s.r.o., Dolný Hričov 5, 013 41 Dolný Hričov s prevádzkou: Bratislavská 5,013 41 Dolný Hričov (ďalej len prenajímateľ) a nájomca vozidla. Ustanovenie všeobecných podmienok nevylučuje dohodnúť v zmluve o prenájme niektoré podmienky inak.

2.1 Cena nájmu za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, bola medzi jej účastníkmi dohodnutá za každý aj začatý deň, pričom jedným dňom sa rozumie 24 (slovom dvadsaťštyri) hodín od odovzdania vozidla, ktoré je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy nájomcovi.

2.2 Dohodnutú cenu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi na základe vystaveného účtovného dokladu – faktúry alebo príjmového pokladničného dokladu a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre alebo okamžite v prípade vystaveného príjmového pokladničného dokladu. Dohodnuté nájomné je nájomca povinný uhradiť spôsobom uvedeným vo vystavenom účtovnom doklade a to buď v hotovosti k rukám prenajímateľa alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa označený vo vystavenom účtovnom doklade.

2.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je možné dohodnuté nájomné za predmet nájmu podľa tejto zmluvy uhradiť i vopred ako zálohovú platbu. Pri dlhodobom nájme predmetu nájmu, trvajúcom viac ako 30 kalendárnych dní, bude nájomné dohodnuté podľa tejto zmluvy, vyfakturované nájomcovi vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca a nájomca je povinný toto nájomné uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na vystavenom účtovnom doklade.

2.4 V prípade omeškania nájomcu s uhradením dohodnutého a riadne vyúčtovaného nájomného je nájomca povinný spolu s dlžným nájomným uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý, aj začatý deň omeškania.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, kde nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu podľa tejto zmluvy. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodli na dobe jej trvania, má sa za to, že sa táto zmluva uzatvorila na dobu neurčitú, pričom nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v lehote 24 hodín od výzvy prenajímateľa k jeho navráteniu prenajímateľovi. Písomná výzva na vydanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy môže byť doručená nájomcovi elektronickou formou (sms správa, e-mail). Výzvu na vrátenie (vydanie) predmetu nájmu môže prenajímateľ rovnako doručiť nájomcovi aj ústne, prostredníctvom iného elektronického zariadenia či média a taktiež prostredníctvom kuriéra alebo poštou.

3.1 Nájomca je povinný riadne užívať predmet nájmu v súlade s účelom jeho nájmu uvedeným v čl. l. tejto zmluvy. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba, je povinný oboznámiť osobu – vodiča, ktorý bude predmet nájmu riadiť a obsluhovať s návodom na obsluhu predmetu nájmu a so servisnými podmienkami, pričom za nedodržanie prevádzkovania predmetu nájmu zodpovedá prenajímateľovi vždy štatutárny zástupca nájomcu. Ak je štatutárnym zástupcom nájomcu, ktorým je právnická osoba, viac fyzických osôb, zodpovedajú prenajímateľovi vždy spoločne a nerozdielne. V prípade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednanými podmienkami a účelom podľa tejto zmluvy, v rozpore s návodom na obsluhu, v rozpore so servisnými podmienkami, alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ho použije v rozpore s podmienkami dohodnutými touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite vypovedať. Okamžitým vypovedaním tejto zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na uhradenie akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou. Rovnako nie je okamžitým vypovedaním tejto zmluvy dotknutý nárok prenajímateľa na úhradu nájomného za čas trvania zmluvy.

3.2 Nájomca je povinný predmet nájmu – motorové vozidlo chrániť pred poškodením, nadmerným znehodnotením, odcudzením alebo zničením. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v riadnom a užívania schopnom stave, zabezpečovať obvyklú údržbu a bežné opravy jeho súčasti a príslušenstva a to po celú dobu nájmu. V prípade opráv je nájomca povinný predmet nájmu nechať vždy opraviť iba v servisnom zariadení určenom prenajímateľom, okrem nevyhnutných prípadov, pričom porušenie tohto bodu všeobecných obchodných podmienok sa bude považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonať na predmete nájmu – motorovom vozidle akékoľvek technické úpravy a zásahy.

3.3 Nájomca je povinný počas celej doby nájmu používať zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu alebo ktoré prevzal ako príslušenstvo predmetu nájmu od prenajímateľa spolu s predmetom nájmu – motorovým vozidlom.

3.4 Prenajímateľ je oprávnený počas celej doby nájmu vykonať na predmete nájmu kontrolu a presvedčiť sa, či nájomca dodržiava podmienky jeho užívania dohodnuté touto zmluvou. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonanie tejto kontroly. Porušenie tohto bodu všeobecných obchodných podmienok sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a nájomca je povinný za toto porušenie uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške jedného denného nájomného dohodnutého touto zmluvou a to za každý aj začatý deň pri nesplnení tejto povinnosti.

3.5 Nájomca je povinný každých 15 000 km ubehnutých na predmete nájmu, pristaviť predmet nájmu do sídla prenajímateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € bez DPH. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktorými sú náklady spojené s nákupom pohonných hmôt, mazív, a náplní užívaných pri prevádzke motorového vozidla, spolu s nákladmi na opravu pneumatík a iných súčasti priebežne opotrebovaných pri bežnej prevádzke predmetu nájmu, vrátane kúpy žiaroviek, znáša na svoj účet nájomca.

3.6 Cestnú daň, zákonné poistenia, ako aj poistenie pre prípad havárie, živelných škôd, vandalizmu a krádeže vozidla, a prípadne iné odvodové povinnosti, znáša na svoj účet prenajímateľ. Poplatky a úhrady spojené s prevádzkou predmetu nájmu motorového vozidla podľa tejto zmluvy na pozemných komunikáciách znáša na svoju ťarchu nájomca, vrátane všetkých sankcii uložených orgánmi výkonnej moci, štátnej správy alebo samosprávy Slovenskej republiky a iných štátov za porušenie predpisov upravujúcich prevádzku motorových vozidiel na pozemných a iných komunikáciách.

3.7 V prípade, že dôjde k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie oznámiť prenajímateľovi. V prípade, ak dôjde k dopravnej nehode, ktorej súčasťou bude i predmet nájmu – motorové vozilo podľa tejto zmluvy, je túto skutočnosť nájomca povinný bezodkladne ohlásiť polícii, následne vykonať všetky úkony zamedzujúce vzniku ďalšej škody a následne bezodkladne túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi. Nájomca je v takomto prípade povinný bezodkladne vznik akejkoľvek škody oznámiť poisťovni, v ktorej je predmet nájmu poistený a zabezpečiť ihneď pristavenie predmetu nájmu likvidátorovi poisťovne, za účelom jeho obhliadky. V prípade vzniku poškodenia alebo technickej závady, ktorá bude mať za následok nefunkčnosť vozidla alebo nesúlad technického stavu predmetu nájmu s platnými predpismi o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo priamo odobratie osvedčenia o technickej spôsobilosti predmetu nájmu, je nájomca povinný obratom zabezpečiť vykonanie takých servisných zásahov, aby predmet nájmu bol spôsobilý prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle platných právnych predpisov.

3.8 Nájomca súhlasí, aby po celú dobu nájmu podľa tejto zmluvy boli na predmete nájmu podľa tejto zmluvy umiestnené reklamné predmety propagujúce obchodné meno a činnosť prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu uzavrú očíslovaný, písomný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého dohodnú podmienky, za ktorých bude nájomca oprávnený na predmete nájmu podľa tejto zmluvy umiestniť reklamné predmety propagujúce jeho obchodné meno, logo, výrobky alebo činnosť. Pred uzavretím takéhoto dodatku nie je nájomca oprávnený takéto reklamné predmety na predmete nájmu umiestňovať.

3.9 V prípade, ak dôjde na predmete nájmu podľa tejto zmluvy k vzniku škody, za spôsobenie ktorej bude príslušným orgánom polície označený nájomca (a to tiež čo i len čiastočne), je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté podľa tejto zmluvy i za dobu, počas ktorej bude na predmete nájmu vykonávaná oprava za účelom odstránenia vzniknutej škody resp. za dobu počas ktorej z dôvodu vzniknutej škody nebude predmet nájmu podľa tejto zmluvy spôsobilý na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.1 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si vozidlo pred uzavretím tejto zmluvy riadne pozrel a oboznámil sa s jeho technickým stavom.

4.2 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že vozidlo, ktoré je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy preberá od prenajímateľa v užívania schopnom stave vyhovujúcom platným právnym predpisom upravujúcim prevádzku motorových vozidiel na pozemných komunikáciách.

4.3 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si vozidlo od prenajímateľa prevzal s plnou nádržou príslušnej pohonnej hmoty a zároveň sa zaväzuje vozidlo aj s plnou nádržou prenajímateľovi vrátiť. V prípade porušenia tohto záväzku je nájomca povinný okrem ostatných úhrad podľa tejto zmluvy, uhradiť prenajímateľovi aj sumu rovnajúcu sa cene nákupu pohonnej hmoty potrebnej na úplné naplnenie sériovej nádrže vozidla na pohonnú hmotu.

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je v prípade, že po skončení tejto zmluvy o nájme nevydá predmet nájmu prenajímateľovi podľa zmluvných dojednaní dojednaných touto zmluvou alebo v prípade nadmerného a neprimeraného opotrebenia predmetu nájmu, povinný v lehote najneskôr 15-tich dní odo dňa, kedy malo dôjsť k vydaniu predmetu nájmu, uhradiť prenajímateľovi peňažnú úhradu, ktorej výška bude určená podľa znaleckého posudku znalca z príslušného odvetvia alebo podľa údajov z účtovnej evidencie prenajímateľa. V prípade, ak bude prenajímateľovi poskytnuté plnenie titulom náhrady škody na základe uzavretej poistnej zmluvy, je prenajímateľ povinný peňažnú úhradu vrátiť nájomcovi v lehote 60 dní od prijatia plnenia od poisťovne.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nájomca nevydá premet nájmu podľa tejto zmluvy prenajímateľovi najneskôr do 30-tich dní odo dňa kedy bol tomuto úkonu povinný, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi celú cenu vozidla určenú rovnakým spôsobom ako je definované v bode 5.1. všeobecných obchodných podmienok, spolu so zmluvnou pokutou dohodnutou zmluvnými stranami podľa bodu 6.1 všeobecných obchodných podmienok.

5.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak použijú sa pre ďalšie prípady ust. § 373 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“), v platnom znení.

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,- € denne, (slovom osemdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania v prípade nesplnenia povinnosti nájomcu vydať predmet nájmu po skončení nájomného vzťahu v riadnom a užívania schopnom stave. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu vzniknutej škody. V prípade nevydania predmetu nájmu podľa tejto zmluvy v riadnom a užívania schopnom stave po ukončení nájomného vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný okrem zmluvnej pokuty podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok a prípadnej povinnosti náhrady vzniknutej škody, uhradiť prenajímateľovi titulom bezdôvodného obohatenia aj sumu zodpovedajúcu dohodnutému nájomnému za každý, aj začatý deň omeškania s vydaním predmetu nájmu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný v prípade straty kľúčov alebo dokumentov od predmetu nájmu potrebných k jeho prevádzke podľa tejto zmluvy a počas jej trvania, uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bez DPH.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný po skončení zmluvy o prenájme odovzdať predmet nájmu čistý. Vo vozidle je zakázané fajčiť, prepravovať zvieratá a predmety, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie interiéru vozidla. V prípade, že nájomca poruší zákaz fajčenia vo vozidle, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 60,- € bez DPH. V prípade odovzdania predmetu nájmu nadmerne znečisteného je povinný nájomca uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € bez DPH.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody, ušlý zisk a stratu iných peňažných a nepeňažných plnení vzniknutých nespôsobilosťou predmetu nájmu na prevádzku na pozemných komunikáciách podľa tejto zmluvy resp. jeho nefunkčnosť, ktorá vznikla alebo vznikne počas platnosti tejto zmluvy

6.5 Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou škody, ktorá vznikla na vozidle alebo v súvislosti s jeho prevádzkou v období prenájmu.

6.6 Nájomca je povinný pri dopravnej nehode spôsobenej jeho vinou, pri nezistení páchateľa nehody, alebo pri akomkoľvek poškodení vozidla a jeho príslušenstva, zaplatiť spoluúčasť 10% zo škody, minimálne však v hodnote zábezpeky za vozidlo a zaplatiť prípadné odtiahnutie vozidla do nájomcom určeného servisu, pripadne do sídla firmy DELTA-NEGRO, s.r.o.. Pri poškodení laku karosérie medzi 5 – 30 cm, je nájomca povinný uhradiť pokutu vo výške 100,- € bez DPH.

6.7 V prípade, že nájomca nepredloží kľúče a doklady od odcudzeného vozidla, pri neoprávnenom užívaní cudzej veci, pri získaní vozidla od prenajímateľa podvodným konaním, pri používaní vozidla v krajine, o ktorej nájomca písomne neinformoval prenajímateľa, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu vozidla. V týchto prípadoch môže prenajímateľ i požadovať po nájomcovi náhradu ušlého zisku v podobe nájomného a to a) v prípade nepojazdnosti vozidla – po dobu opravy vozidla, b) vo všetkých ostatných prípadoch – do doby uzavretia prípadu políciou.

6.8 Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť všetky potrebné oprávnené nároky, či prípadne zrážky poisťovateľa, u ktorého je predmetné vozidlo poistené podľa príslušných poistných podmienok poisťovateľa. Každú škodovú udalosť, teda i takú, pri ktorej nedôjde ku škode predmetu nájmu, poškodeniu alebo jeho zničeniu, odcudzeniu predmetu nájmu alebo jeho časti je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť prenajímateľovi a polícií, vrátane vyplnenia formulára „Hlásenie škody“, ktorý obdržal spolu s dokladmi od vozidla, zabezpečiť súpis všetkých účastníkov, svedkov, vozidiel a iných dotknutých predmetov. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný postih poisťovne uplatnený voči nájomcovi.

6.9 Nájomca hradí všetky škody, vrátane ušlého zisku počas doby opravy vozidla, ktoré vznikli užívaním predmetu nájmu pod vplyvom alkoholu, drog, omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov alebo liečiv.

6.10 Nájomca je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa zabezpečiť drobné opravy v určenom servise. Prenajímateľ môže uhradiť opravu iba pri predložení riadneho daňového dokladu, opatreného všetkými náležitosťami a vystaveného na spoločnosť DELTA-NEGRO, s.r.o., IČO: 36830917. V prípade nepojazdnosti vozidla si prenajímateľ vyhradzuje právo na zabezpečenie dopravy, odtiahnutia, či opravy vozidla, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.11 Nájomca je povinný vopred si vyžiadať od prenajímateľa všetky potrebné doklady pre prevádzku vozidla (technický preukaz, povinné poistenie, zelenú kartu) Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté nájomcovi v súvislosti s poruchou prenajatého (ušlý zisk. nocľažné, jazdné z miesta poruchy a pod.)

6.12 Všetky zjavné závady, sťažnosti a pripomienky týkajúce sa predmetu nájmu musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí predmetu nájmu a musia byť zaznamenané v Preberacom protokole.

7.1 Táto zmluva, ako i práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zúz. V znení neskorších predpisov

7.2 Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

7.3 Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenia tejto zmluvy, je neplatným iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo okolností za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ich možno nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy.

7.4 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy.

7.5 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných jej účastníkmi alebo písomne splnomocnenými splnomocnencami. pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený.

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Odovzdávací a preberací protokol o prevzali predmetu nájmu.

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky a rozhodným súdom príslušný súd v SR.

7.8 Táto zmluva bola vyhotovená v 2-och rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán po jednom jej rovnopise.

7.9 Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a určitej vôle všetkých účastníkov, títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok.

7.10 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu. túto v celom rozsahu schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov podľa týchto Podmienok sú určené prevádzkovateľom–spoločnosťou:

DELTA – NEGRO, s. r. o., so sídlom Dolný Hričov 5 , 013 41 Dolný Hričov, IČO: 36 830 917, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19463/L

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

A. pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

DELTA – NEGRO, s. r. o.
Dolný Hričov 5,
013 41 Dolný Hričov

B. pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: info@deltarentcar.sk

C. pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

telefónny kontakt: +421 918 222 729

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

3. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategória osobných údajov

Uzavretie zmluvy, možnosť spracovania objednávky služby a riadneho dodania objednaného plnenia, vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie
s objednávkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, dátum narodenia, pracovné zaradenie (funkcia, kategória) druh a číslo dokladu totožnosti, číslo bankového účtu, číslo vodičského preukazu, telefónne číslo, e-
mailová adresa, podpis, GPS súradnice trasy vozidla.

Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku
a záväzkov a pod.
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Bežné osobné údaje, najmä Meno, priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, E- mailový kontakt, Vaše bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN), IČO, DIČ, IČ
DPH

Vedenie prijatej a odoslanej pošty – plnenie povinností
podľa zákona č. 395/2002 Z.z.

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Bežné osobné údaje, najmä
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, pracovné zaradenie (funkcia, kategória), osobné číslo zamestnanca alebo splnomocnenca, e-mailová adresa, podpis

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov prevádzkovateľa,
obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie
a vymáhanie nárokov
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom)

V prípade osobitnej kategórie
osobných údajov článok 9 ods. 2 písm.
f) GDPR:

Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov,
Najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav, číslo bankového účtu, iné údaje spracovávané v agende súdnych sporov

Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb
prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých
osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s
výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho
marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

Ochrana majetku prevádzkovateľa, prevencia kriminality, zvyšovanie
bezpečnosti objektu prevádzkovateľa prostredníctvom
kamerového systému
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (oprávnený záujem prevádzkovateľa
spočívajúci v ochrane majetku prevádzkovateľa, ako aj života a zdravia osôb vstupujúcich do objektu prevádzkovateľa)

Bežné osobné údaje, GPS súradnice trasy vozidla

Poskytnutie cenovej ponuky záujemcom, ktorí o to požiadajú

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto stavby, kontaktné údaje
kontaktnej osoby, obrázky popisujúce stavbu

Optimalizácia internetovej stránky www.deltarentcar.sk pre potreby osôb, ktorú ju používajú

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: Súhlas dotknutej osoby s používaním cookies, ktorý sa dá vypnúť a zapnúť prostredníctvom webového prehliadača

IP adresa

4. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, prípadne zmluvných partnerov. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

5. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

6. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje, ktoré spracúvame pre účely dodania tovaru zákazníkom na právnom základe plnenia zmluvy uchovávame po dobu desať (10) rokov. Zvyšné osobné údaje, ktoré spracúvame pre iné účely uchovávame po dobu uvedenú v registratúrnom pláne.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

7. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

7.1 Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKT“.

7.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKT“.

7.3 Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
• namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKTY“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

• ste napadli správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKTY“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

7.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKT“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.6 Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti
„KONTAKT“.

7.7 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKT“.

7.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

8. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

9. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás.

10. Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali najmä tieto technické a organizačné opatrenia:

• Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom,
• Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR,
• Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,
• Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
• Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR,
• Vaše osobné údaje sa spracúvajú v osobných počítačoch a notebookoch, ktoré sa nachádzajú v uzamykateľných priestoroch, pričom prístup tretích osôb je do týchto priestorov obmedzený a zároveň monitorovaný kamerovým systémom,
• Vstup do operačného systému jednotlivých osobných počítačov a notebookov je obmedzený a podmienený zadaním osobitného jedinečného hesla. Pri odchode z pracoviska každá osoba zabezpečí odhlásenie z operačného systému príslušného osobného počítača a notebooku a pri odchode tento zároveň aj vypne a uzamkne vstupné dvere do priestorov,
• a iné.

11. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

12. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sa môžu príležitostne zmeniť, Vaše práva, ktoré zaručujú tieto podmienky, však nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu obmedzovať. Všetky zmeny podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách podmienkach o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní (týka sa aj informovania prostredníctvom e-mailu v obzvlášť závažných prípadoch).

Tieto podmienky sú platné od 01.12.2019.